Διαθήκες / Διαδοχές / Καταπιστεύματα | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header will

 

Γεώργιος Παπαντωνίου & Σια ΔΕΠΕ

Φάσμα υπηρεσιών:

  • Δημιουργία και νομική υποστήριξη των Κυπριακών Διεθνών Καταπιστευμάτων; εδώ
  • Υπηρεσίες διαχειριστών;
  • Σχεδίαση η/και δημιουργία διαθηκών; εδώ
  • Διαχείριση υποθέσεων κληρονομίας; εδώ

 

Σύντομη εισαγωγή:

Ένας σημαντικός αριθμός ρυθμίσεων του περι κληρονομίας νόμου της Κύπρου είναι στα αγγλικά, εντούτοις μερικές έννοιες, όπως για παράδειγμα η έννοια του περιορισμένου κληρονόμου, σχετίζονται με το κοινό δίκαιο και τα ισλαμικά έθνη και αντιλαμβάνονται τα προνόμια των συντηρητών και στενών συγγενών.

Οι σημαντικότερες πράξεις που σχετίζονται με τον κληρονομικό νόμο είναι ο Νόμος περί Διαθήκών και Διαδοχής (Κεφ 195) και ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμος (Κεφ.189). Αυτοί οι νόμοι ισχύουν για όποιον πεθάνει, έχοντας την κατοικία του στην Κύπρο.

Κατοικία

Σε γενικές γραμμές, κάθε πρόσωπο έχει «κατοικία γέννησης» και αυτή η κατοικία μπορεί να μετατραπεί σε «κατοικία επιλογής». Προκειμένου να γίνει η Κύπρος «κατοικία επιλογής», ο αιτητής πρέπει να αποδείξει ότι έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο και έχει την πρόθεση να παραμείνει στην Κύπρο μέχρι το θάνατό του. Ισχύει ένα περίπλοκο σύστημα για τον προσδιορισμό της "κατοικίας" σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και θα πρέπει να αναζητηθούν συμβουλές από ειδικούς πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την αλλαγή κατοικίας.

Η έννοια της αναγκαστικής κληρονομίας (νόμιμη μοίρα)

Οι Κυπριακοί Νόμοι δεν επιτρέπουν στους διαθέτες να διαθέσουν ελεύθερα τα περιουσιακά στοιχεία κατά βούληση. Ένα σημαντικό μέρος προορίζεται για στενούς συγγενείς και το μέρος αυτό ονομάζεται «νόμιμη μοίρα». Το μέρος αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την εγγύτητα των συγγενών. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο πεθάνει αφήνοντας ένα παιδί ή έναν απόγονο ενός παιδιού, το νόμιμο μερίδιο ανέρχεται στα τρία τέταρτα της καθαρής αξίας της περιουσίας. Κατά συνέπεια, μόνο ένα τέταρτο έχει αφεθεί στον διαθέτη να διαθέσει όπως επιθυμεί κατά βούληση.

Μια διαθήκη που παραβλέπει τη νόμιμη μοίρα δεν είναι άκυρη αλλά το μερίδιο προς διάθεση θα μειωθεί αναλογικά έτσι ώστε να μην περιορίζεται η νόμιμη μοίρα.

Αυτές οι διατάξεις της αναγκαστικής κληρονομιάς απαιτούν προσεκτική εξέταση και τις κατάλληλες ενέργειες πριν από το θάνατο του διαθέτη, για να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η ίδρυση Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος, που δεν επηρεάζεται από τους νόμους περί διαδοχής και κληρονομιάς της Κύπρου. Αυτού του είδους τα Καταπιστεύματα έχουν και άλλα πλεονεκτήματα, όπως φορολογικές απαλλαγές.

Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δεν είναι κάτοικος Κύπρου επιθυμεί:

- να παραμείνει ανώνυμος κατά την εκτέλεση διαφόρων συναλλαγών, ή

- να συσσωρεύουν πλούτο με ελάχιστη ή ακόμη και μη καταβολή φόρων, ή

- να προστατεύσει  περιουσία από τους πιστωτές, ή

- όπως ειπώθηκε προηγουμένως, να προστατεύσει την ιδιοκτησία του από τους νόμους περί Διαθηκών και Διαδοχής ή το οικογενειακό δίκαιο η ίδρυση Διεθνούς καταπιστεύματος μπορεί να είναι λύση.

Με την ίδρυση καταπιστεύματος ο Ιδρυτής ….

Υπάρχουν διάφορα είδη καταπιστεύματος που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας.

Τα καταπιστεύματα μπορούν να είναι αμετάκλητα ή σταθερά.

Έχει πολλά οφέλη, μεταξύ άλλων:

- Μείωση των φόρων

- Προστασία της ιδιοκτησίας

- Εμπιστευτικότητα

- Κάποιος που μεταγενέστερα θα γίνει κάτοικος Κύπρου μπορεί να απολαμβάνει ακόμα τα οφέλη από το Διεθνές  Κυπριακό Καταπίστευμα.

 

Τύποι Διαθηκών

Υπάρχουν αρκετές διατυπώσεις για την σύνταξη Διαθήκης στην Κύπρο και πρέπει να δοθεί προσοχή καθώς οι Νόμοι είναι πολύ αυστηροί στην τήρηση αυτών των διατυπώσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους κανόνες, όσο ασήμαντη και αν φαίνεται, μπορεί να είναι καθοριστική για την εγκυρότητα της τελευταίας βούλησης. Οι σχετικές διατυπώσεις στην Κύπρο είναι διαφορετικές από τις διατυπώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: