Επιχειρήσεις στην Κύπρο | George Papantoniou & Co LLC

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header corporate

Γεώργιος Παπαντωνίου &ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Φάσμα υπηρεσιών:

 • Ενσωμάτωση διαφόρων οντοτήτων που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του Κυπριακού Νόμου, όπως Εταιρείες (Δημόσιες και Ιδιωτικές, Περιορισμένες κατά μετοχές ή Περιορισμένες με εγγύηση), Εταιρικές Σχέσεις, Εταιρείες Υπερπόντιας Εταιρείας;
 • Επιπλέον, βοηθάμε στην ίδρυση άλλης μορφής οντοτήτων όπως Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες και Ιδρύματα (Σωματεία).
 • Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής εταιρείας (Societas Europea);
 • Νομική υποστήριξη σε τέτοιους φορείς μετά την ενσωμάτωσή τους, όπως:
 • την προετοιμασία των Διοικητικών Συμβουλίων ή των αποφάσεων των μετόχων.
 • νομικές συμβουλές σε θέματα εταιρειών.
 • έκδοση πληρεξουσίων και άλλων νομικών εγγράφων,
 • Εξασφάλιση ότι η οικονομική οντότητα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που επιβάλλει η Κυπριακή νομοθεσία;
 • -Νομική υποστήριξη στη διαχείριση των φορέων;
 • Γραμματειακές Υπηρεσίες;
 • Υπηρεσίες Nominee (Διευθυντές, Μέτοχοι);
 • Υπηρεσίες Εγγεγραμμένου γραφείου; ·
 • Διάλυση των οντοτήτων;
 • ΄Ανοιγμα και συντήρηση τραπεζικών λογαριασμών;
 • Άλλες σχετικές υπηρεσίες;

Σε γενικές γραμμές, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα εταιρικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σύστασης και διοίκησης των εταιρειών της Κύπρου, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση ή / και διαχείριση εταιρειών από άλλες χώρες, νομικής υποστήριξης συναλλαγών και περιστασιακών ζητημάτων, σύνταξης εταιρικών και εμπορικών συμφωνιών και άλλων σχετικών εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

 

Brief Introduction:

Συνδέσεις:

 • Άρθρο «Ίδρυση Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Με Μετοχές» εδώ
 • Ίδρυση Ιδιωτικής εταιρείας εδώ
 • Ίδρυση Δημόσιας εταιρείας εδώ
 • Ίδρυση Συνεταιρισμού εδώ
 • Ίδρυση Ιδρύματος (Σωματείου) εδώ 
 • Δημιουργία Eυρωπαϊκής Eταιρείας ή Societas Europea εδώ
 • Ίδρυση Αλλοδαπής εταιρείας (διαφορετικά ονομάζεται συνήθως "υποκατάστημα" ή "αντιπροσωπεία") εδώ

Σύντομη εισαγωγή:

Στην Κύπρο υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας μιας επιχείρησης:

 1. Ίδρυση εταιρείας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 113 του περί Εταιρειών Νόμου όπως:

α) Ιδιωτική Εταιρεία (είτε με μετοχές είτε με εγγύηση)

Απαιτήσεις για Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:

 • ο αριθμός των μελών περιορίζεται στα 50; ·
 • Υπάρχει περιορισμός στη μεταβίβαση των μετοχών της;
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή και έναν γραμματέα (εκτός εάν η εταιρεία έχει μόνο ένα μέλος, τότε ο διευθυντής μπορεί να ενεργεί και ως γραμματέας της Εταιρείας);
 • Απαγορεύεται κάθε πρόσκληση του κοινού για συνδρομές σε μετοχές ή χρεόγραφα του;
 • Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό της απαίτησης του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου.
 • θα πρέπει να περιέχει μια λέξη "Limited" ή συντομογραφία "LTD" στο όνομά της

 

 

β) Δημόσια Εταιρεία

 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά μέλη;
 • Απαιτούμενο ελάχιστο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.629 ευρώ το οποίο πρέπει να καταβληθεί πλήρως μέχρι την έναρξη της δραστηριότητάς της;
 • Μπορεί να προσκαλέσει δημόσιες συνδρομές στις μετοχές της;
 • Ελεύθερα μεταβιβάσιμες μετοχές;
 • Τουλάχιστον δύο διευθυντές ;

γ) Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένη με εγγύηση

 • Η ευθύνη των μελών της περιορίζεται στο ποσό που συμφωνούν αντιστοίχως να συνεισφέρουν σε περίπτωση που η εταιρεία αυτή υποστεί τη διαδικασία εκκαθάρισης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν απαιτείται καμία συνεισφορά από τα μέλη της;
 • Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 20 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου (Κεφ. 113);
 1. Με τη σύσταση Συνεταιρισμού σύμφωνα με τον Περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (Κεφ.116) όπως τροποποιήθηκε.

Στην Κύπρο υπάρχουν οι εξής μορφές εταιρικών σχέσεων:

α) Ομόρρυθμος Συνεταιρισμός - όλοι οι συνέταιροι  είναι ομόρρυθμοι συνέταιροι  και έχουν απεριόριστη ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις μιας εταιρικής σχέσης.

β) Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός - υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος συνέταιρος με απεριόριστη ευθύνη και ετερόρρυθμοι συνέταιροι, η ευθύνη των οποίων περιορίζεται στο ποσό της συνεισφοράς τους.

γ) Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός  δια μετοχών

 • μπορεί να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα, μέγιστο ποσό συνεταίρων είναι 100;
 • πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ομόρρυθμο και ένα ετερόρρυθμο συνέταιρο;
 • Μπορούν να έχουν μετοχικό κεφάλαιο;
 • Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισµού και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον οίκο. Αν ο ετερόρρυθμος συνέταιρος λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισµού ευθύνεται για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση ως εάν να ήταν ομόρρυθμος συνέταιρος. Ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών δεν δύναται να συμμετέχει στη διεύθυνση και τις εργασίες του συνεταιρισμού, και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει το συνεταιρισμό;
 • ο ετερόρρυθμος συνέταιρος δεν ευθύνεται για τα χρέη ή υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που συνεισέφερε (η το οποίο πρέπει να συνεισφέρει) στο οποίο του παραχώρησαν ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών.

Οι Συνεταιρισμοί δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

 1. Δημιουργία Eυρωπαϊκής Eταιρείας ή Societas Europea

Η εγγραφή μιας ευρωπαϊκής εταιρείας είναι σύμφωνη με το Council Regulation (EC) αριθ. 2157/2001 και την αντίστοιχη Κυπριακή νομοθεσία.

 • Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις υφιστάμενες εταιρείες των διαφορετικών κρατών μελών να συνδυάσουν το δυναμικό τους μέσω συγχωνεύσεων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους νομικούς και πρακτικούς περιορισμούς από την ύπαρξη διαφορετικών νομικών συστημάτων;
 • Η SE αποκτά "ξεχωριστή νομική προσωπικότητα";
 • Η SE πρέπει να έχει εγγεγραμμένο κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 120.000 ευρώ;
 1. Παρουσία στην Κύπρο από το εξωτερικό

Μια ξένη εταιρεία μπορεί να εδραιώσει την παρουσία της στην Κύπρο είτε με θυγατρική είτε με την ίδρυση μιας αλλοδαπής εταιρείας (διαφορετικά ονομάζεται συνήθως "υποκατάστημα" ή "αντιπροσωπεία").

Μια αλλοδαπή εταιρεία ιδρύεται βάσει του άρθρου 347 του περί Εταιρειών Νόμου, κεφ. 113. Τέτοια εγγραφή δεν δημιουργεί χωριστή νομική οντότητα.

Οι πιο δημοφιλείς τύποι εταιρειών στην Κύπρο είναι οι εξής:

 1. Η Εταιρία Συμμετοχών
 2. Η εταιρεία χρηματοδότησης
 3. Η εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας
 4. Η Εταιρεία Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Πλοίων
 5. Η Επενδυτική Εταιρεία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και θα είναι ευχαρίστηση μας να σας βοηθήσουμε.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: